European Registration Plates
European Registration Plates

Latvia

Previous Country (Kosovo)                                                                                               Next Country (Liechtenstein)